Convocatòria del CGE 2013

S’han publicat les bases i la convocatòria del Contracte Global d’Explotació pel 2013. El CGE és la principal eina per tramitar els recursos del FEADER. El CGE es regula amb el Decret 2/2012, de 3 de gener.

Els ajuts es regulen en dos procediments, general i abreujat, en funció de l’objectiu de l’acció.

Procediment general:

  • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
  • Modernització d’explotacions agràries.
  • Diversificació cap a activitats no agrícoles.

El procediment general s’ha d’efectuar d’acord amb l’article 9 de l’Ordre, la qual inclou un model normalitzat disponible a les dependències del DAAM i inclòs a la DUN.

Procediment abreujat:

  • Ús dels serveis d’assessorament per part de les persones agricultores.
  • Indemnització compensatòria en zones de muntanya i zones desfavorides fora de les de muntanya.
  • Pràctiques agroambientals.
  • Foment de la ramaderia ecològica.

El procediment abreujat és igual al del procediment general, però sense la diagnosi prèvia i del pla d’explotació.

Documentació i sol·licituds

[spoiler title=”documentació”]

a) En cas de persones jurídiques, acreditació de l’habilitació al representant de l’entitat per presentar la sol·licitud d’ajut i acceptar els compromisos segons certificat de l’acord de l’òrgan competent o, si s’escau, segons els estatuts de l’entitat.

b) En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 50.000,00 euros de cost per execució d’obra, o de 18.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per a empreses de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, excepte que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin. En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi prou nombre de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

c) Còpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament de l’entitat quan calgui acreditar l’objecte social i/o els membres que la conformen, si s’escau. Si aquesta documentació està disponible en el Registre d’entitats jurídiques, en el Registre de cooperatives o en el Registre de societats agràries de transformació, es verificarà d’ofici.

d) IRPF o certificat d’exempció de fer la declaració de renda, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar tenir o no tenir ingressos procedents de l’activitat agrària (agricultor professional –AP– i agricultor a títol principal –ATP–), en cas que no hagin autoritzat el DAAM perquè obtingui aquesta informació mitjançant l’imprès normalitzat, o aquesta no acrediti la condició i calgui aportar algun document dels darrers 5 anys.

e) Informe de vida laboral o certificat de no estar donats d’alta a la Seguretat Social, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar el temps de dedicació a l’activitat agrària (unitat de treball agrari –UTA–, titular i membres), en cas que no hagin autoritzat el DAAM perquè obtingui aquesta informació mitjançant l’imprès normalitzat.

f) Certificat assegurant que la persona sol·licitant no es troba en situació d’incapacitat total per a la professió agrícola o ramadera, només en el cas que no hagi autoritzat el DAAM perquè obtingui aquesta informació ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007
5/80 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6342 – 25.3.2013 CVE-DOGC-A-13072027-2013mitjançant l’imprès de sol·licitud.

g) Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui acreditar tenir o no tenir mà d’obra assalariada (UTA, creació de llocs de treball), en cas que no hagin autoritzat el DAAM perquè obtingui aquesta informació mitjançant l’imprès normalitzat.

h) Certificat d’empadronament, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar la residència en un determinat municipi o comarca. Aquesta dada es verificarà d’ofici i únicament s’ha d’aportar en cas que no s’hagi autoritzat el DAAM perquè l’obtingui mitjançant imprès normalitzat.

i) En cas de procediment general, a més de la documentació anterior caldria aportar:

i.1. Diagnosi prèvia i pla d’explotació, mitjançant model normalitzat que s’haurà de presentar com a màxim dins el termini que estableix l’article 11.
i.2. Memòria de les actuacions amb plànols i croquis detallat, o projecte visat, si escau, de les inversions productives per a les quals se sol·licita l’ajut.
i.3. Per a totes les activitats de l’explotació, quan s’escaigui: comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva en cas que l’activitat estigui en funcionament.
i.4. En cas de sol·licitar ajut per a l’adquisició de béns immobles, cal aportar certificat d’un taxador independent competent en la matèria i degudament acreditat.
i.5. En cas de no ser propietari o propietària, autorització per a la realització de l’obra o actuació objecte d’ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues.
i.6. En cas de persones jurídiques, documentació acreditativa de la inscripció en el registre corresponent. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM, no serà necessari aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està disponible en el Registre d’entitats jurídiques o en el Registre de cooperatives, el DAAM ho verificarà d’ofici.

9.3 La persona sol·licitant ha de ratificar les declaracions responsables que consten a l’Ordre reguladora de la DUN per a l’any 2013, mitjançant la signatura dels impresos de la DUN i, a més, ha d’efectuar una declaració responsable sobre la conformitat de les còpies de documents que hagi de presentar en qualsevol fase del procediment de tramitació de l’ajut amb l’original corresponent.

9.4 La signatura i presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada i dels altres membres de l’explotació declarats comporta l’autorització al DAAM perquè obtingui els certificats necessaris o verificar les dades necessàries a emetre per altres administracions o entitats públiques per a la tramitació del CGE. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els certificats corresponents.

[/spoiler]

[spoiler title=”sol·licituds”]

10.1 Els ajuts associats al CGE es regeixen pel règim de concurrència competitiva. Es podran concedir totalment o parcialment, segons els imports sol·licitats, els criteris d’atribució i prioritats que s’estableixin per a cada ajut en els annexos de l’Ordre, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

10.2 L’òrgan competent per instruir els expedients d’ajuts és el Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària als ajuts dels annexos 1, 2, 3 i 4, i el Servei d’Ajuts a la Sostenibilitat Agrària, per als ajuts dels annexos 5, 6 i 7.

10.3 L’òrgan competent per emetre la resolució d’aprovació o modificació del CGE, així com la resolució dels ajuts convocats, és la persona titular de la Direcció General de Desenvolupament Rural. Als efectes de valorar les sol·licituds presentades i d’emetre l’informe corresponent, es crea una Comissió de valoració, que és l’òrgan col·legiat del DAAM, format pel subdirector o la subdirectora general de Planificació Rural, el subdirector o la subdirectora general de Transferència i Innovació Agroalimentària, i el subdirector o subdirectora general d’Agricultura. Quan la Comissió de valoració ho consideri necessari podrà designar persones assessores tècniques amb veu però sense vot, que col·laboraran en l’elaboració de l’informe.

10.4 A la resolució de concessió dels ajuts hi ha de figurar, com a mínim, l’import màxim de l’ajut, el desglossament de la despesa aprovada per tipus d’actuació i les condicions i/o els compromisos que haurà de complir la persona beneficiària en relació amb el CGE, el termini d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, així com la procedència dels fons amb què es financen els ajuts i l’import que prové del FEADER (indicant a quin eix pertany) i la resta de fons. Així mateix, s’ha de fer constar que la fermesa de la ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 6/80 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6342 – 25.3.2013 CVE-DOGC-A-13072027-2013resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona  beneficiària declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Administració Tributària i la Social, i amb la Generalitat de Catalunya. En el cas dels ajuts de l’annex 3, la resolució ha d’incloure, a més, el caràcter d’ajut de minimis d’acord amb el Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L-379, de 28.12.2006).

10.5 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions específiques de cada ajut, siguin les relatives a la persona beneficiària, com ara subrogacions o modificacions que responguin a criteris de força major prèviament autoritzats per l’òrgan concedent, o com a conseqüència de l’Administració, com ara modificacions en els percentatges de cofinançament, en els termes establerts en la normativa aplicable a l’ajut.

10.6 El CGE resta perfet amb la fermesa de la resolució de concessió de qualsevol dels ajuts associats. La resolució estimatòria tindrà efectes retroactius des del moment de la sol·licitud. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos, a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

10.7 Contra la resolució del director o la directora general de Desenvolupament Rural, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar el que estableix l’apartat anterior.

10.8 Els ajuts concedits a persones físiques per imports superiors a 3.000,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics a la web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s’exposaran al tauler d’anuncis de les dependències del DAAM. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

[/spoiler]

Terminis i dotacions.

Si voleu més informació, podeu deixar un comentari i us atendrem.

Deja un comentario