Desenvolupament Econòmic Local

Creu que el seu territori no està aprofitant totes les oportunitats per generar ocupació? Potser podem ajudar-lo.

tower_hanoiSi alguna vegada ha tractat de resoldre l’enigma de les Torres de Hanoi, s’haurà adonat que és una experiència prou complicada. El secret resideix a fixar metes a curt termini, que a poc a poc vagin consolidant unes bases amples sobre les qual construir la resta de l’edifici. El desenvolupament econòmic és una cosa semblant. Encara que al principi sembli que les condicions d’un lloc no són favorables a la implantació o renovació d’empreses, sempre es pot incentivar el desenvolupament d’algun tipus de xarxes productives que siguin capaços de generar ocupació sostenible i de qualitat si es realitzen els passos adequats i es van consolidant unes bases sobre les quals construir projectes més ambiciosos. En efecte, el Desenvolupament Econòmic Local (DEL) és una política pública que té per objectiu l’aprofitament de les potencialitats endògenes d’una comunitat, municipi o regió amb l’objectiu de crear, de forma sostenible i continuada riquesa, qualitat de vida i ocupació estable per als seus habitants.

Què aconsegueix el DEL?

 • Frenar els processos de regressió demogràfica.
 • Reactivar l’economia dels territoris rurals.
 • Crear ocupació estable i de qualitat.
 • Atendre els col·lectius menys afavorits.

Com es creen polítiques de DEL?

piràmide_estratègia La planificació estratègica econòmica és una eina que intenta establir els objectius, a mitjà i llarg termini, d’una organització territorial, així com definir les actuacions que permeten aconseguir els objectius tenint en compte el comportament previsible de l’entorn en l’existeix i competeix l’organització. La planificació estratègica només es pot entendre com un procés que ha de seguir i aconseguir una sèrie de fites:

 1. Organització del pla i definició col·lectiva de la visió de canvi.
 2. Anàlisi multidimensional de la realitat econòmica.
 3. Formulació estratègica a partir d’eines analítiques.
 4. Redacció del pla director de desenvolupament local.
 5. Execució de les mesures proposades.
 6. Avaluació de l’impacte produït.
 7. Revisió i continuïtat de les polítiques.

 

Si vol saber més sobre el Desenvolupament Econòmic Local, pot consultar aquestes pàgines.