Pla estratègic de desenvolupament local i ocupació de la Cerdanya

L’objectiu general del projecte és dissenyar un seguit d’estratègies compartides i un pla d’actuació orientat a assolir-les en el marc del desenvolupament econòmic local i l’ocupació. Aquest pla haurà de partir d’una visió compartida del model del territori, comprensiva amb les diferents realitats econòmiques i socials que coexisteixen a la Comarca de la Cerdanya i establir un pla d’actuació a nivell estratègic per guiar el desenvolupament econòmic futur de la comarca, en coherència a les consideracions dels diferents agents que hi coexisteixen.

El pla estratègic de desenvolupament local i ocupació de la Cerdanya és un projecte promogut pel Consell Comarcal de la Cerdanya, i compta amb el finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa d’acompanyament i suport a la planificació estratègica 2016. Està previst que el projecte finalitzi al desembre de 2017.

L’objectiu general del projecte és dissenyar un seguit d’estratègies compartides i un pla d’actuació orientat a assolir-les en el marc del desenvolupament econòmic local i l’ocupació. Aquest pla haurà de partir d’una visió compartida del model del territori, comprensiva amb les diferents realitats econòmiques i socials que coexisteixen a la Comarca de la Cerdanya i establir un pla d’actuació a nivell estratègic per guiar el desenvolupament econòmic futur de la comarca, en coherència a les consideracions dels diferents agents que hi coexisteixen.

A partir de l’objectiu general, es proposa un seguit d’objectius específics:

  • Delimitar i sintetitzar els principals indicadors socioeconòmics comarcals a fi de plasmar una imatge conjunta i compartida sobre la situació actual.
  • Definir una visió territorial conjunta de la comarca a través de la suma de les percepcions dels diferents agents territorials implicats en els processos de desenvolupament econòmic local, definint a través d’aquesta visió un marc d’actuació al territori en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local i que respongui a un plantejament de resolució dels principals problemes socioeconòmics definits en aquest document.
  • Aprofundir en les relacions de cooperació i col·laboració entre les administracions locals presents al territori i diferents els agents econòmics.
  • Generar xarxes de treball que afavoreixin el desenvolupament dels potencials jaciments d’ocupació presents a la Cerdanya i els sectors econòmics existents.
  • Proposar un pla operatiu, format per un seguit d’actuacions adequades, coherents entre elles, realistes i proporcionades a les capacitats de l’ens promotor, orientat a la consecució de l’objectiu general del pla.
  • Establir un sistema de control, seguiment i avaluació de les accions proposades.