Avantprojecte de llei de Governs Locals de Catalunya (Resum)

Llardecans

El passat 30 de juliol de 2013, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’avantprojecte de llei de Governs Locals de Catalunya. Podeu llegir el text complert aquí: http://municat.gencat.cat/upload/noticies/Llei_governs_locals_catala.pdf

A continuació us fem un apunt dels aspectes que hem considerat més destacats:

Objectius

Els objectius de la Llei són actuar en dos àmbits:

  1. Racionalizar les estructures locals per simplificar-les amb l’objectiu d’evitar duplicitats d’actuació o manca de transparència;
  2. Modificar el sistema de distribució de responsabilitats.

Els municipis

La llei fa una aposta per “fórmules que permeten garantir l’exercici per part dels municipis de les seves competències o que faciliten, en tot cas, la gestió en comú per mitjà de les comarques“.

En referència a la transferència general d’atribucions de competències municipals en l’àmbit supramunicipal, es proposa la comarca com a solució de l’exercici comú dels serveis municipals.

En coherència es fomentarà la creació de nous municipis via processos d’agrupació i fusió, i es preveu un mandat per el·laborar un programa específic per aplicar mesures de foment de fusions i agregacions municipals.

Les comarques

Es proposa una modificació substancial del consell d’alcaldes de les comarques en el principal òrgan representatiu de la comarca, la qual esdevé el principalens de gestió comuna de serveis municipals, de caire eminentment tècnic i dirigit pels mateixos alcaldes.

Es suprimirà el consell comarcal del Barcelonès, el qual s’integrarà a l’Àrea Metropolitana.

Les vegueries

Es proposen tantmateix com un ens local i com un àmbit de prestació dels serveis territorials de la Generalitat. És a dir, seran administracions de ple dret, podent esser destinatàries de competències pròpies.

Els consells de vegueria seran aprofitats per descentralitzar part de les funcions territorials de la Generalitat, de manera que els consells de vegueria n’assumeixin l’exercici, amb l’objectiu de racionalitzar i simplificar l’organització perifèrica de la Generalitat.

El “bon govern”

La llei reconeix a la ciutadania drets relacionats amb la bona administració, la transparència i accés a informació pública, el govern obert i la participació ciutadana, que han de permetre millorar la implicació entre l’exercici del govern local i els ciutadans.

Es promouen equilibris adequats entre la política representativa i la democràcia participativa, per evitar el risc de distanciament entre el poder polític i els ciutadans.

 El desenvolupament local

A l’article 27 es detallen les competències pròpies dels municipis. Al punt p) es cita “la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turística i el foment de l’ocupació“. En tot cas, a l’article 30, on s’estableixen els serveis mínims en funció de la població, no se’n fa cap referència, pel que la regulació en matèria de competències en promoció econòmica i desenvolupament local no es veu modificada.

Deja un comentario