Programa d’Acceleració Empresarial de GLOBALleida

Programa dirigit a incrementar la facturació de l’empresa  i aconseguir solidesa financera.

Formació trimestral impartida en sessions grupals i tutories individuals per tal de capacitar a l’equip emprenedor en els aspectes claus de l’empresa .

 

Presentació

Programa dirigit a incrementar la facturació de l’empresa  i aconseguir solidesa financera.

Formació trimestral impartida en sessions grupals i tutories individuals per tal de capacitar a l’equip emprenedor en els aspectes claus de l’empresa .

Curs gratuït. Veure “Obligacions de les empreses beneficiaries”.

Continguts

Centrat en què necessita una empresa per ser més competitiva, el programa inclou diferents àmbits de capacitació:

–   Gestió estratègica del model de negoci . Presentació de noves eines per encarar el procés de creixement. Innovació en la gestió i mètode Canvas.

–   Estratègia de venda.  Canal comercial i Marketing. Creació i comercialització negoci e-commerce i gestió pagaments  online.

–   Finançament. Enfocat a la gestió financera interna i a la cerca de recursos: línies de finançament públic , bancari, BA, capital risc.

–   Formació jurídica. Aspectes bàsics del dret mercantil (Òrgans de govern, Responsabilitat dels administradors, Pactes de socis i estatuts) , procés d’entrada de nous socis, contractació de personal clau.

–   Internacionalització. L’estratègia d’internacionalització (mercats, canals, operativa del comerç internacional)

–   Negociació. Metodologia per impactar en les presentacions en públic amb l’objectiu últim d’aconseguir inversió privada. Qüestions bàsiques sobre inversors privats/ Due Dilligence/ pacte de socis.

Cada àmbit es desenvolupa seguint una metodologia de treball de cooperació entre el consultor i l’empresari, en que el primer facilita dades i exemples que ajuden a reflexionar sobre una determinada matèria i el segon les aplica en el cas concret de la seva empresa, per a debatre-les després en les sessions individuals.

S’assignarà un tutor per empresa per fer seguiment de l’evolució i aprofitament del programa.

El programa finalitza amb la participació en un fòrum d’inversió privada d’aquelles empreses que tinguin el perfil i la capacitat d’alçar capital privat.

Requisits per a les empreses

Les empreses han de complir amb les següents característiques:

–          Empreses que hagin facturat amb més d’un any d’antiguitat.
–          Tenir seu a la província de Lleida
–          Comptar amb un equip directiu compromès amb el programa
–          Empreses innovadores amb potencial de creixement elevat.

Duració del Programa

La formació s’inicia el 3/2/2014 i finalitza el 14/4/14. Veure calendari.

Formadors

Mòdul Estratègia en el Model de Negoci:
Joan Cortes, soci de Lead to Change SL
Carles Gómara, gerent d’innovació d’ACCIÓ

Mòdul Estratègia Comercial:
Juanjo Pérez, DEL Consultors
Banc Sabadell

Mòdul Finançament:
Francesc Padilla, soci EsValor

Mòdul Estratègia Internacional:
Cambra de Comerç de Lleida
Banc Santander

Mòdul àrea Jurídica:
Julio Vilagrasa y Asociados

Mòdul Negociació:
Cuatrecasas, Gonçalvez Pereira
Xavier Porta, RR.HH

Procés de selecció

El programa s’impartirà a un grup de màxim 15 empreses.

La selecció de l’empresa és un aspecte fonamental, per la qual cosa tots els candidats hauran de passar una validació, tant de l’emprenedor com del model de negoci, abans de la seva selecció.

L’avaluació dels candidats es realitzarà en base als següents criteris de selecció:
1- Arribada a mercat i alt potencial de creixement
2- Equip emprenedor amb capacitat d’executar el pla de negoci i totalment compromès amb el projecte
3- Enfoc al mercat global (alt potencial d’internacionalització)
4- Producte o servei innovador o empresa innovadora
5- Model de negoci sòlid

Les empreses que compleixin amb els requisits mínims seran entrevistades. L’entrevista la durà a terme personal de GLOBALleida encarregat de l’avaluació.

El procediment d’avaluació serà el següent:
– Es revisarà prèviament que les empreses que es presentin al Programa hagin aportat tota la documentació requerida i compleixin els requeriments legals (empresa
constituïda, que estigui al corrent dels deutes amb la Seguretat Social, Hisenda i Generalitat).
– Si compleix amb els aspectes legals es procedirà a avaluar la informació sol·licitada.
– Es farà una entrevista amb l’empresa per conèixer l’equip i entrar en els detalls de l’estratègia de creixement.
– Després de l’entrevista i amb l’informe tècnic se decidirà quines empreses entren a formar part del Programa.
– El 22/1/14 es comunicarà a totes les empreses participants quines han estat seleccionades.

Obligacions de les empreses beneficiàries

Les empreses que participin en el Programa es comprometen a:
– Complir els requisits de funcionament del Programa.
– Assistir a les sessions de capacitació del Programa en un mínim del 90%.
– Aportar tota la documentació requerida i que aquesta documentació sigui veraç.
– Comunicar qualsevol alteració respecte les condicions per les quals es va accedir al Programa.
– Autoritzar a GLOBALleida per la funció de comprovació d’ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, i de les obligacions amb la Seguretat Social per part del sol·licitant.
– Assistir a les reunions que marqui la direcció del Programa.

Les persones participants en el Programa hauran de ser membres de l’equip promotor o directiu de l’empresa.

Aquelles empreses que no segueixin el ritme de sessions marcat pel Programa o no mostrin una actitud que afavoreixi el desenvolupament de la empresa hauran de deixar el Programa. GLOBALleida determinarà en quin moment es produeix una d’aquestes causes.

Calendari

Inscripcions

 

acceleracio empresarial GLOBALLEIDA

– See more at: http://www.globalleida.org/globalleida/comunicacio_relacions_institucionals/noticies/programa-acceleraci%C3%B3-empresarial#sthash.tZocKsES.dpuf

Deja un comentario