Desenvolupament rural a Catalunya

La OCDE considera una àrea rural com aquella en la qual la densitat de població és igual o inferior a 150 habitants per quilòmetre quadrat, i estableix tres categories per classificar les regions:

  • Regions predominantment rurals: més del 50% dels seus ciutadans viu en poblacions rurals.
  • Regions significativament rurals: entre el 15 i el 50% dels seus ciutadans viu en poblacions rurals.
  • Regions predominantment urbanes: menys del 15% dels seus ciutadans viu en poblacions rurals.

En base a aquest criteri, podem establir un mapa de la ruralitat catalana:

Font: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-20013.


Malgrat l’evolució positiva que s’ha registrat durant els darrers anys, són zones que presenten importants carències en serveis bàsics, tant en la vessant privada com en la pública. Per exemple, en l’àmbit de l’educació es fa palesa una reducció progressiva dels centres educatius en funció del grau. Així, trobem un nombre important de centres d’educació primària en la majoria de municipis, però a mesura que augmentem el grau cap a l’eduació secundària o universitària, aquests centres en van concentrant en zones més urbanes. Aquesta tendència es manifesta amb una important concentració de centres secundaris en capitals comarcals, mentre que els centres universitaris es solen situar en capitals provincials. Aquesta tendència es repeteix també en l’àmbit de la sanitat, en la cobertura de telefonia mòbil o l’accés a internet.

En tot cas, el principal problema de les zones rurals no és altre que la despoblació. Les causes d’aquest fenomen cal buscar-les en aquesta manca d’infraestructures, però també en la falta de sortides laborals i formatives.

Els esforços de l’administració pública s’orienten a redreçar aquesta tendència de despoblació, essent aquest l’objectiu fonamental del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, el qual és vehicula a través de quatre eixos fonamentals:

  1. Millora de la competitivitat del sector agrícola i forestal
  2. Millora del medi ambient i de l’entorn rural
  3. Millora de la qualitat de vida i foment de l’economia rural.
  4. Desenvolupament d’estratègies locals. 
Podeu veure un desglossament dels quatre eixos en el document adjunt

Deja un comentario