Pla, programa i projecte

Recentment algú em demanava la diferència entre un Pla, un Programa i un Projecte. Si bé són tres conceptes que hom podria imaginar-ne el contingut, és cert que sovint porten a confusió, en part degut a un ús força lliure que s’ha generalitzat força en alguns professionals de la gestió de projectes, però també cal reconèixer una manca de diferenciació a nivell terminològic.

En terminologia de gestió de projectes, podem identificar tres nivells:

  • Pla: Marc general, nivell macro. Segons l’Enciclopèdia Catalana, és un Conjunt orgànic de directrius i mesures polítiques i econòmiques adreçades a resoldre un problema o una situació determinats. Ens trobem al màxim nivell en termes de planificació, sovint impulsat per les màximes autoritats d’un territori i que conté un seguit de directius estratègiques que volen solucionar una situació no desitjada. El fet de posicionar-nos en un nivell agregat impedeix dissenyar mesures concretes i implementables en el territori, tant per la dimensió funcional com per la dimensió territorial. En altres paraules, les grans diferències que trobem en la realitat dels territoris impedeixen definir mesures correctores concretes i cal limitar-se a definir grans línies i objectius generalistes. Per exemple, el Pla estratègic de turisme de Catalunya o el Pla general d’ocupació de Catalunya.
  • Programa: Marc sectorial, nivell meso. Segons l’Enciclopèida Catalana, és la Enunciació i definició dels objectius i de les modalitats d’una activitat industrial, financera o política, d’un projecte arquitectural, d’urbanisme, etc.  És a dir, hem baixat un nivell en el marc de la planificació, apropant-nos al nivell operatiu. Els programes són la primera eina per desenvolupar els Plans, sovint identificant-se en quelcom sectorial, com el Programa de desenvolupament rural de Catalunya, què fa una diagnosi general de la situació del món rural català i en planteja un seguit d’estratègies, ja força definides, per aconseguir els seus objectius. Els programes són l’eina més usual entre les administracions supramunicipals, que interpreten els plans i apunten objectius per entitats territorialment properes i funcionalment similars.
  • Projecte: Marc operatiu, nivell micro. Els projectes són la unitat més operativa. Definits com el Conjunt de plans i de documents per a la construcció d’un edifici o d’una obra d’enginyeria o la fabricació d’una màquina, són la màxima expressió de la concreció, plantejant actuacions específiques per a problemes específics. Un projecte ha de recollir la màxima informació possible respecte d’una situació, territorialment i funcionalment coincident, i proposar-ne, d’una forma explícita i altament definida, les accions que s’han d’implementar per corregir-la.

Deja un comentario