El pla de treball d’un AODL

Els Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) són tècnics i tècniques amb l’objectiu d’afavorir la creació d’ocupació, diversificació de l’activitat econòmica i la creació de llocs de treball. Els AODL són una fórmula molt adequada per les administracions locals o altres ens amb competències en matèria de desenvolupament local i ocupació que desitgen realitzar determinades accions en matèria de desenvolupament econòmic, però que no poden disposar dels recursos necessaris per fer-ho amb mitjans propis.

Un AODL és un tècnic o tècnica de grau mitjà o superior, el qual treballa a jornada completa en un projecte de desenvolupament econòmic impulsat per un ens territorial local. La seva feina consisteix en l’execució d’un o diversos projectes inclosos en un pla d’acció, el qual idealment hauria de ser un pla estratègic territorial, realitzat en concertació amb la resta d’agents econòmics del territori de referència.

Els programes de suport al desenvolupament local i altres programes els quals desenvolupen els princips generals del Pla general d’Ocupació de Catalunya – Estratègica Catalana per l’Ocupació 2020 i amb la filosofia de la Llei 13/2015 d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya, tenen la funció de facilitar l’accès als AODL per part de les administracions locals, atès que el cost d’un tècnic o tècnica amb categoria A2 (és la més habitual entre els AODL), pot ser significatiu per una administració local; possibilitant així l’execució dels programes i projectes inclosos en els plans estratègics en matèria de desenvolupament local i ocupació.

En aquest sentit, el programa AODL subvencionaria, a fons perdut, la contractació i prórroga d’AODL, amb un topall màxim del 80% dels costos laborals totals, inclosa la seguretat social per part de l’empresa, i un límit de 27.045,55 Euros anuals per cada Agent.

Segons la Guia de prescripcions tècniques (Annex II), per sol·licitar un nou AODL, l’entitat interessada ha de presentar la següent documentació:

  • Documentació relativa al candidat/a a nou AODL (CV, còpia de la titulació universitària, etc).
  • Certificat d’aprovació del pla de treball de l’òrgan que resulti competent.
  • Certificat del secretàri/a en relació al procès de selecció de la persona candidata segons model.
  • Sol·licitud de transferència bancària degudament emplenat segons model.
  • Pla d’acció de desenvolupament econòmic local o supralocal de l’entitat sol·licitant.
  • Pla de treball anual per a cada AODL que es sol·licit.
  • Cartes de suport d’agents econòmics del territori (molt recomanable).

Què són el pla d’acció de desenvolupament econòmic local o supralocal i el pla de treball anual d’un AODL?

El pla d’acció i el pla de treball són els dos documents que determinen en major mesura la possibilitat d’aconseguir un o diversos AODL. El pla d’acció és la planificació estratègica de rang territorial en matèria de desenvolupament econòmic i ocupació que proposa els programes i projectes a executar per aconseguir els objectius de generació d’ocupació; mentre que el pla de treball és la concreció operativa del pla d’acció per a cada anualitat. És a dir, el pla d’acció descriu amb presició les accions que realitzarà l’AODL durant un any per aconseguir els objectius que descriu el pla operatiu inclòs a la planificació estratègica.

Com es redacta el pla operatiu?

El pla operatiu ha de redactar-se en el marc d’una planificació estratègica territorial en matèria de desenvolupament local i ocupació. Aquesta planificació, a més, ha de realitzar-se de forma concertada, és a dir, amb la participació dels principals agents econòmics del territori; tal i com estableix l’article 15 de la Llei 13/2015.

Per donar suport als processos de planificació estratègica, el Servei d’Ocupació de Catalunya promou el Programa de Suport i Acompanyament a la Planificacio Estratègica, el qual ofereix subvencions per a la redacció d’aquests documents fonamentals per al desenvolupament econòmic local mitjançant la contractacio de tercers.  Els plans estratègics són processos complexes, formats per, almenys, una fase de diagnosi, una fase participativa i una fase de pla operatiu. DEL Consultors és una empresa especialitzada en la realització d’aquest tipus de processos amb l’enfocament adient per accedir a la resta dels programes del SOC. Demaneu-nos més informació sense compromís.

Com es redacta el pla de treball?

El pla de treball no té una estructura preestablerta, és a dir, no hi ha cap model. Tot i això, cal que s’hi recullin, amb la major exactitud possible, totes les activitats que realitzarà l’AODL durant el període anual. Les activitats haurien d’estar classificades en programes i projectes, recollint els principis, objectius i recomanacions establerts en el pla estratègic. A més a més, per a cada projecte proposat cal incloure l’objectiu específic, els resultats esperats, els destinataris, la dedicació, el cost i fonts de finançament i una proposta d’indicadors d’avaluació. DEL Consultors és una empresa amb experiència en la redacció de plans de treball a partir de la planificació territorial o sense ella. Demaneu-nos més informació sense compromís.

 

 

 

No es permeten més comentaris