El nostre mètode

Al llarg de tota la geografia, els municipis i les empreses afronten reptes de gran importància, els quals progressivament han erosionat la capacitat productiva de les empreses i els treballadors.

En resposta a aquesta pèrdua de competitivitat, durant els darrers anys, les polítiques de Desenvolupament Econòmic Local (DEL) s’han anat estenent amb diferents formats i missions: Agències, Patronats i les pròpies àrees municipals de Promoció Econòmica s’han guanyat protagonisme i reconeixement ciutadà gràcies a la seva tasca de promoció i regeneració del municipi, foment de l’ocupació local, interès pel turisme cultural i aposta pels recursos propis.

Conscient d’aquesta necessitat, DEL Consultors entén aquests recursos endògens com oportunitats úniques, presents en tots i cadascun dels municipis catalans, i que han de representar la principal via de recuperació i potenciació del teixit social català, essent aquesta tasca especialment important en els petits municipis.

Amb aquesta premissa, DEL Consultors disposa d’una xarxa de professionals joves, que aposten per la màxima qualitat i confiança en els serveis i l’atenció als nostres clients. Ens proposem defugir les solucions genèriques i creiem en un model d’assessorament adaptable, personalitzat i adient a les necessitats de cada municipi, caracteritzat per l’aplicabilitat i la cerca de resultats.

Proposta

DEL Consultors ofereix un servei integral de planificació estratègica per l’administració pública i els serveis de promoció econòmica local, establint les diferents propostes necessàries per a optimitzar el teixit econòmic, generar ocupació de qualitat i millorar el benestar i la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

filo_proc_Small

Un projecte de Desenvolupament Local és quelcom més que un pla sectorial, limitat en el temps i l’àmbit d’afectació. En aquest sentit, un Projecte de Desenvolupament Local respon a una guia estratègica que marcarà l’acció de l’ajuntament en els propers anys, sota uns principis compartits pels veïns i entitats presents en el nostre municipi i amb un objectiu comú d’afavorir el desenvolupament econòmic, crear nova ocupació de qualitat i afavorir el benestar del conjunt de la població.

Així doncs, DEL Consultors ofereix suport integral en totes les fases d’un projecte de desenvolupament local, des de la recerca de finançament prèvia a la redacció del Pla Director fins al suport a l’execució de les diferents actuacions que s’hi proposin.

Recerca de finançament previ

La fase de disseny d’un projecte presenta uns costos derivats de la diagnosi territorial, la participació ciutadana, la localització de les idees força i l’elaboració del pla d’actuació. En aquest sentit, DEL Consultors ofereix orientació i suport per localitzar i sol•licitar aquestes fonts de finançament.

D’altra banda, la mateixa recerca de finançament ha d’estar condicionada a la consecució dels objectius prèviament definits a nivell polític i estratègic, de manera que oferim el suport necessari per planificar les diferents ajudes que es sol·licitaran dins cada exercici.

Redacció del Pla Director

En qualsevol projecte cal considerar un seguit de principis metodològics orientats a la consecució dels objectius estratègics plantejats. En aquest sentit, DEL Consultors aposta per l’adaptabilitat de les diferents eines disponibles, a partir de les necessitats concretes i dins d’un marc metodològic general format per diferents fases:

  • Definició de l’àmbit territorial d’actuació.
  • Diagnosi territorial, econòmica i social.
  • Anàlisi DAFO.
  • Estratègia general i idees força.
  • Pla d’actuació.
  • Pla de comunicació.
  • Guia d’implantació i finançament: Cronograma, model de gestió i guia bàsica de finançament.
  • Recerca de finançament per a l’execució

El Pla d’Acció del Pla de Desenvolupament Local proposarà les actuacions necessàries per incidir en el teixit econòmic local i aconseguir els objectius de millora de la qualitat de vida dels ciutadans. El fet de disposar d’un pla d’acció coherent i amb capacitat de perdurar en el temps és ja una eina òptima alhora de sol•licitar ajuts en diferents àmbits. Altrament, DEL Consultors ofereix suport a la redacció de les memòries i plecs de condicions necessàries per aconseguir, amb garanties d’èxit, el finançament necessari per executar les accions proposades en el Pla Director.

Suport a l’execució i implantació

La darrera fase d’un projecte de Desenvolupament Local és l’execució de les actuacions concretes que es proposen en el Pla Director. Sovint, aquesta fase presenta situacions imprevistes que dificulten la millor execució de les actuacions, que en algunes situacions requereix de petites reinterpretacions i modificacions en algunes propostes. DEL Consultors ofereix als seus clients l’adaptació dels plans d’actuació i suport a l’execució de les diferents actuacions en col•laboració amb els serveis tècnics locals.